דלג לתוכן

ברוכים הבאים למיאהקום תאגיד המים והביוב כפרי גליל תחתון

מדיניות איכות, סביבה ובטיחות

מדניות משולבת של מיאהקום -תאגיד המים והביוב כפרי גליל תחתון

ההנהלה ועובדי תאגיד מים וביוב מיאהקום, מתחייבים להטמעת מערכת ניהול איכות, סביבה בטיחות ובריאות תעסוקתית ואבטחת מידע, לתחזוקה ולשיפור מתמיד על ידי  אימוץ והטמעת תקנים בינלאומיים לאיכות 9001:2015 ISO, בטיחות ובריאות תעסוקתית של העובדים ISO45001:2018, להגנה על הסביבה 14001:2015 ISO  ולניהול מערכת אבטחת מידע ISO27001:2013, וזאת על מנת לעמוד:

 • באמות המידה לשירותים כפי שהן מפורטות בכללי תאגידי מים וביוב, בדרישות חוק אחרות כנובע מכללי תאגידי מים וביוב ומחוק המים ובהוראות רשות המים ומשרדי הממשלה כפי שעולה מתקנות שהותקנו.
 • בדרישות חוק שונות לאיכות ואספקת מים אשר להן זוהו היבטי בריאות, הגנת סביבה והגנה על המידע.
 • בדרישות אספקת מים בשגרה ובחירום, ובדרישות צרכני המים ככל שאלו מוצדקות על ידי אמות המידה, תוך שקלול מטרות בקרה להגנה על המידע ועל זמינות המערכות.
 • מחויבות לספק סביבת עבודה ותנאים נאותים לבטיחות ובריאות העובדים למניעת פציעות ומחלות תעסוקה ולשיפור מתמיד של מערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית.
 • סילוק מידי של מפגעים והקטנה של הסיכונים שעובדי החברה ואורחיה חשופים להם לרמת הסיכון הקביל ושמירה על בריאות העובדים.
 • מחויבות לשיתוף והתייעצות עם העובדים ונציגיהם בנוגע לתכנון, הטמעה, הערכת ביצועים וביצוע פעולות נדרשות לשיפור מערכת ניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
 • בדרישות חוק הקשורות לפעילות התאגיד בהיבטי בריאות, בטיחות, הגנת סביבה ואבטחת מידע.
 • ביעדי הנהלת התאגיד להפחתת זיהומים, צריכת משאבים ומפגעים סביבתיים להם חשופים צרכנים ובעלי עניין, וכפי שעולה מסקרי היבטים סביבתיים.
 • ביעדי הנהלת התאגיד להפחתת הסיכונים התעסוקתיים העולים מסקרי סיכונים שמבצע התאגיד לכלל פעילויותיו, לרמת הסיכון הקביל, כפי שהוגדר על ידי ההנהלה, וכן יפעל לסילוק מפגעי בטיחות או סביבה כלשהם שמקורם בפעילות התאגיד או קבלני המשנה שלו.
 • ביעדי הנהלת התאגיד להפחתת מפגעים סביבתיים שמקורם בפעילות התאגיד או קבלני המשנה שלו.
 • בהתחייבות לשביעות רצון צרכנים, תוך בקרה על מתן שירות יעיל ואפקטיבי.
 • בדרישות מחזיקי העניין וצרכנים, תוך שיתוף עובדים ומנהלים.

 

ההנהלה תקבע יעדים שנתיים לשיפור מרכיבי האיכות, הבטיחות והגנת הסביבה בסקר הנהלה. מדיניות זו תופץ ותוסבר לכל העובדים וקבלני המשנה, תהיה זמינה למחזיקי עניין ולציבור ותיסקר אחת לשנה, לבדיקת המשך התאמתה לביצועי התאגיד.

 

תאריך עדכון  19.06.2023

סלאח נסאר – מנכ"ל

 

במה אפשר לעזור?