מגישים בקשה במרכז שירות לקוחות בה מציינים מהות הבקשה ( חיבור מד מים חדש )
לבקשה מצרפים את המסמכים הרלוונטיים , תוכנית בניה ומסמכים אחרים כגון אישורי תשלום היטילים בעבר והיתר בניה .
מחלקת תוכניות והיטלים יבדקו את המסמכים . לא יתקבל תיק במחלקת הנדסה ללא כל המסמכים הדרושים.
הבקשה תועבר לאגף הנדסה לאישור בין היתר בדיקת יכולת אספקת מים לנכס .
לאחר אישור אגף הנדסה והתוכניות כרטיסך יחוייב באגרות והיטלים לפי שטח הבניין והקרקע, הודעת דרישה תשלח לכתובת המבקש.
לאחר הסדרת החוב ואישור אגף ההנדסה שאין מניעה הנדסית תופק פקודת חיבור מד מים ותועבר לביצוע .
שירות חיבור הנכס לרשת המים יבוצע תוך 7 ימי עסקים מיום אישור אגף הנדסה

אגף צרכנות ושירות לקוחות