דלג לתוכן

ברוכים הבאים למיאהקום תאגיד המים והביוב כפרי גליל תחתון

בדיקת איכות המים

כללי תאגידי מים וביוב ( אמות מידה )
בדיקה לאיכות מי שתייה

מיום 23.3.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1085

הוספת פרק אחד עשר

סעיף 122.בקשת צרכן מחברה לביצוע בדיקה לפי סעיף 14 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה), התשע"ג-2013 (להלן – תקנות בריאות העם), תוגש בכתב לעניין סוג הבדיקות שהצרכן רשאי לבקש לפי סעיף 14; חברה תפרסם באתר שלה קישור לעמוד האינטרנט שבו פרסם משרד הבריאות את סוגי הבדיקות האמורות.

מיום 23.3.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1085

הוספת סעיף 122

סעיף 123. עם קבלת בקשה כאמור בסעיף 122, תשלח החברה לצרכן שובר בעד עלות הבדיקה המבוקשת בסכום הנקוב בפרט 12 בתוספת השנייה לכללי התעריפים.

מיום 23.3.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1085

הוספת סעיף 123

סעיף 124. (א) שילם צרכן כאמור בסעיף 123, תבצע חברה בדיקה בברז שתייה שבנכסו של הצרכן לפי תקנה 14(א) לתקנות בריאות העם.

(ב) חברה תבצע את הבדיקה כאמור בסעיף קטן (א), בהקדם ולא יאוחר מ-60 ימים ממועד קבלת התשלום בעד הבדיקה לפי סעיף 123; חברה תתאם עם הצרכן את המועד לביצוע עריכת הבדיקה, בכפוף להוראות סעיף 56, ותזכיר לו על המועד האמור שני ימי עבודה לפני מועד הבדיקה בשיחת טלפון או באמצעות מסרון, אלא אם כן הצרכן הודיע כי אינו מעוניין לקבל תזכורות בדרך זו.

מיום 23.3.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015
ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1085

הוספת סעיף 124

סעיף 125.

(א) חברה תשלח לצרכן את תוצאות הבדיקה לפי סעיף 124 בדואר רשום או במסירה אישית, או, אם ציין כתובת דואר אלקטרוני בבקשתו לביצוע הבדיקה – באמצעות הדואר האלקטרוני, בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת תוצאות הבדיקה מהמעבדה; לתוצאות כאמור יצורפו תוצאות הבדיקה האחרונה שנערכה בגורמים אלה בברז הדיגום של החברה המצוי בתחומה והקרוב ביותר לנכסו של הצרכן.

(ב) במקרים שבהם נמצאה חריגה באחד או יותר מהגורמים שנבדקו, יצוין הדבר בהבלטה ותוך ציון החריגה, וכן יצורפו הנחיות מפורטות לצרכן בדבר אופן הטיפול בחריגה, לפי המלצות משרד הבריאות המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד.

מיום 23.3.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1085

הוספת סעיף 125

סעיף 126. תחילתם של כללים אלה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

במה אפשר לעזור?